کفپوش

پارکت تمام چوب

پارکت : با آنکه محصولات جدید زیادی به بازار آمده، اما هنوز پارکت به دلیل زیبایی و دوامی که دارد بیشتر مورد نظر مصرفکنندگان است. پارکت ها از جنس HDF که نوعی MDF فشرده است، میباشند. پارکت نسبت به بقیه انواع کفپوش ها گران تر است اما چون زیبایی و دوام خاصی دارد اکثرا از آن استفاده میکنند.نصب پارکت نسبت به سایر پوششهای کف راحت تر بوده و ضخامت و استحکام مکانیکی آن نیز بهتر است.

کفپوش پی وی سی

کفپوش پی وی سی : کفپوش پی وی سی (PVC) شبیه پارکت است و فرق آنچنانی با هم ندارند فقط در روی پارکت لمینت لایه محافظ شیشهای ضد خشی کشیده شده است.کفپوش پی وی سی (PVC) قیمت مناسب و سرعت اجرای بسیار بالایی دارد. کاربرد این نوع کف پوش برای خانه و مراکز اداری یکسان است. ضد آب و قابل شستشو بودن، طول عمر بالا از جمله ویژگیهای منحصربهفرد این نوع کفپوش است.

پارکت لمینت

پارکت لمینت یکی از انواع پارکت‌های چوبی بسیار معروف و رایج است که در سراسر جهان استفاده می‌شود. پارکت لمینت از چوب درختان تهیه می‌شود و تنوع رنگی بسیار گسترده‌ای دارد. پارکت لمینت از پارکت تمام چوب مقاوم‌تر است و نسبت به آب و اجسام تیز هم حساسیت کمتری دارند، البته پارکت‌های چوبی در صورت مراقبت و نگهداری تا چندین دهه دوام دارند. برای تمیز کردن آن‌ها به‌راحتی می‌توانید از جاروبرقی و انواع تی استفاده کنید. فقط باید به یاد داشته باشید رطوبت زیاد در دراز مدت می‌تواند به بافت پارکت لمینت آسیب بزند. این محصول با تنوع گسترده‌ای که دارد تمامی سلیقه‌ها را پوشش می‌دهد و قیمت ارزان‌تری هم از پارکت تمام چوب دارد.
پارکت چوبی یکی از انواع کف‌پوش‌های لوکس و خاص است که قیمت بسیار بالایی هم دارد. این نوع کف‌پوش از کنار هم قرار گرفتن قطعات کوچک چوب تشکیل می‌شود. پارکت‌های چوبی از چوب درختانی همچون گردو و افرا تهیه می‌شوند و عمر بسیار طولانی دارند. مهم‌ترین ویژگی آن‌ها، سازگاری با محیط‌زیست است.

کفپوش بیمارستانی :کفپوش بیمارستانی مشخصات ویژه ای مانند: آنتی باکتریال , آکوستیک, و مقاومت بالا در برابر مواد شوینده و ضدعفونی کننده بر خوردار باشد. کفپوش بیمارستانی، از ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ از ﺣـﻼل ﻫـﺎ و رﻗﻴـﻖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎی ﻏﻴـﺮواﻛﻨﺶ ﮔـﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدﻳﺪه و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﭘﻠﻴﻤﺮی ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از واﻛﻨﺶ ﺑﺼﻮرت ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺣﺮارﺗﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﻄﻮح ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن اﺟـﺮای روﻛـﺶ ﺑﺼـﻮرت ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ و ﺑﺪون درز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ آن، ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

کفپوش ورزشی : کفپوش ورزشی ضریب بهینه سرخوردگی وایمنی کف سالن ورزشی دارا می باشد. ساختار سلولی مسدود این کفپوش، موجب کاهش بسیار عالی سطح صدا می شود. کفپوش ورزشی باعث افزایش توان اجرایی ورزشکار بدون بروز لغزش پا در داخل زمین می شود.

مقالات مرتبط به کفپوش