کفپوش

مشخصات کلی انواع کفپوش

پارکت : با آنکه محصولات جدید زیادی به بازار آمده، اما هنوز پارکت به دلیل زیبایی و دوامی که دارد بیشتر مورد نظر مصرفکنندگان است. پارکت ها از جنس HDF که نوعی MDF فشرده است، میباشند. پارکت نسبت به بقیه انواع کفپوش ها گران تر است اما چون زیبایی و دوام خاصی دارد اکثرا از آن استفاده میکنند.نصب پارکت نسبت به سایر پوششهای کف راحت تر بوده و ضخامت و استحکام مکانیکی آن نیز بهتر است.

کفپوش بیمارستانی :کفپوش بیمارستانی مشخصات ویژه ای مانند: آنتی باکتریال , آکوستیک, و مقاومت بالا در برابر مواد شوینده و ضدعفونی کننده بر خوردار باشد. کفپوش بیمارستانی، از ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ از ﺣـﻼل ﻫـﺎ و رﻗﻴـﻖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎی ﻏﻴـﺮواﻛﻨﺶ ﮔـﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدﻳﺪه و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﭘﻠﻴﻤﺮی ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از واﻛﻨﺶ ﺑﺼﻮرت ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺣﺮارﺗﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﻄﻮح ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن اﺟـﺮای روﻛـﺶ ﺑﺼـﻮرت ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ و ﺑﺪون درز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ آن، ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

کفپوش ورزشی : کفپوش ورزشی ضریب بهینه سرخوردگی وایمنی کف سالن ورزشی دارا می باشد. ساختار سلولی مسدود این کفپوش، موجب کاهش بسیار عالی سطح صدا می شود. کفپوش ورزشی باعث افزایش توان اجرایی ورزشکار بدون بروز لغزش پا در داخل زمین می شود.

کفپوش پی وی سی : کفپوش پی وی سی (PVC) شبیه پارکت است و فرق آنچنانی با هم ندارند فقط در روی پارکت لمینت لایه محافظ شیشهای ضد خشی کشیده شده است.کفپوش پی وی سی (PVC) قیمت مناسب و سرعت اجرای بسیار بالایی دارد. کاربرد این نوع کف پوش برای خانه و مراکز اداری یکسان است. ضد آب و قابل شستشو بودن، طول عمر بالا از جمله ویژگیهای منحصربهفرد این نوع کفپوش است.

مقالات مرتبط به کفپوش