تنفس مصنوعی ابتکار به جنگل ها

تنفس مصنوعی ابتکار به جنگل ها

تنفس مصنوعی ابتکار به جنگل ها

سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينکه هيچ نوع طرح توسعه اي بدون توجه به ارزشهاي زيست محيطي، ارزشي ندارد، گفت: دولت توجه جدي و منظم به شاخصهاي حفاظت از محيط زيست دارد و طرحهاي اين حوزه در مسير توسعه پايدار تقويت خواهد شد.

تنفس مصنوعی ابتکار به جنگل ها

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينکه هيچ نوع طرح توسعه اي بدون توجه به ارزشهاي زيست محيطي، ارزشي ندارد، گفت: دولت توجه جدي و منظم به شاخصهاي حفاظت از محيط زيست دارد و طرحهاي اين حوزه در مسير توسعه پايدار تقويت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري آريا،معصومه ابتکار با بيان اينکه همه ما مسئول حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي و زيست محيطي هستيم تا حقوق نسل آيندگان نيز تأمين شود ، گفت: لايحه اي با همکاري سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري کشور در دست تدوين است که تلاش مي کنيم براي مدتي هرگونه بهره برداري از عرصه هاي جنگلي اعم اقتصادي و تجاري و غيرقانوني و تخريبي حذف شود.
وي افزود: بايد اجازه دهيم منابع طبيعي در شرايط عادي تنفس کنند و از همه فعالان صنايع چوب درخواست داريم نيازهاي خود را با واردات تأمين کنند به ويژه روسيه ظرفيت خوبي براي صادرات چوب به ايران دارد.
خانم ابتکار گفت: دولت هم هيچ مانعي براي واردات چوب ندارد و اميدواريم با همکاري همه دستگاهها و نهادها و همچنين سازمان هاي مردم نهاد بتوانيم از تخريب و کاهش عرصه هاي جنگلي جلوگيري کنيم و همزمان بايد طرحهاي تقويت شاخصهاي زيست محيطي در همه عرصه هاي منابع طبيعي اعم از جنگل، مرتع و مناطق حفاظت شده مدنظر همه قرار گيرد.
رئيس سازمان محيط زيست گفت: در زمينه مديريت پسماندها نيز تسهيلات خوبي در دولت تصويب شده است و در استانهاي شمالي هم از زباله سوزهاي ويژه براي توليد انرژي استفاده مي کنيم که استقبال خوبي هم از سوي سرمايه گذاران شده است.