آغشته سازي ملامينه

پنل های دکوراتیو سه بعدی

كاغذ درنتيجه منعطف شدن و شكل پذيري الياف سلولز بدست مي آيد كه وابسته به تراكم و بافت سلولز ميباشد . كاغذها با درصد نفوذ متفاوت توليد ميشوند و هرچه سلولز متراكم تر و بافت يكساني داشته باشد ، كاغذي با خواص بهتر را شاهد خواهيم بود . انواع كاغذهاي مصرفي در آغشته سازي بصورت ذيل دسته بندي ميگردند :
1-ساده با بدون طرح مثل سفيد –آبي – قرمز و . . . (Unicolors)
2-طرحدار يا چاپ شده (Decorative)
3-كرافت (Kraft)

خطوط آغشته سازي نيز به 2 بخش تقسيم ميگردد :

-يك مرحله اي : كاغذ فقط با رزين ملامين فرمالدييد و يا در مواردي اندك از تركيب درصدي اوره فرمالدييد با ملامين فرمالدييد در يك تشت رزين و يك مرحله آغشته مي شود. قيمت تمام شده آن بدليل مصرف چسب ملامين فرمالدييد بالا است ولي كيفيت پس از پرس بالايي را دارد كه براي تخته خرده چوب مناسب ميباشد . ظرفيت توليد در اين سيستم محدود ميباشد ، لذا از نظر توليد كنندگان بسيار هزينه بر تشخيص داده ميشود.
2-دو مرحله اي: در اين سيستم كاغذ با رزين اوره فرمالدييد و در مواردي اندك از تركيب درصدي ملامين فرمالدييد با اوره فرمالدييد در تشت اول در مرحله نخست آغشته سازي و سپس در مرحله دوم لايه اي از فقط ملامين فرمالدييد بر روي كاغذ بوجود مي آيد .(coating)
اين سيستم قيمت تمام شده كمتري دارد و بدليل مصرف كم از ملامين فرمالدييد ميباشد . چون قيمت ملامين فرمالدييد از اوره فرمالدييد بالاتر است ، لذا اين كاهش هزينه براي صنايع توليد كننده كاغذ دكوراتيو ؛ گزينه بهتري است . نيز ظرفيت توليد اين واحدها بالاتر از سيستم يك مرحله اي ميباشد .

آغشته سازي كاغذ دكوراتيو به ترتيب ذيل انجام ميگردد :

1- مرحله قرار دادن رول كاغذ خام
Un-winding station
رول كاغذ خام بر روي دستگاهي كه خاصيت گردشي دارد به سمت مرحله بعد توسط يك شافت كه توانايي چرخش به رول را ميدهد ، مستقر ميگردد .
2-تشت رزين اوره فرمالدييد:
Impregnation bath –UF
رزين اوره فرمالدييد با درصد جامدات خاص در تشت مخصوص قرار دارد كه غلطكهايي از جنس استيل در داخل و خارج تشت وظيفه آغشته سازي را بر عهده دارند و كل فرايند آغشته سازي در اين مرحله صورت ميپذيرد . مهمترين قسمت در اين مرحله نفوذ طبيعي رزين به بافت كاغذ ميباشد .(از مرحله ورود كاغذ به تشت و آغشته شدن سطح زيرين كاغذ تا غوطه وري كامل در رزين ) ميزان رزين دلخواه در كاغذ در همين مرحله توسط 2 غلطك انجام ميشود .
3-خشك كننده ها :‌
OVEN
در اين مرحله كاغذ آغشته به رزين تحت حرارت غير مستقيم روغن داغ (هواي گرم توسط دمنده ها به سطوح بالا و پايين كاغذ دميده ميشود . ) قرار گرفته و مواد فرار شامل آب – متانول – فرمالدييد و . . . از آن خارج ميشوند .در سيستم هاي 1 مرحله اي فقط يك آون و در سيستم هاي 2 مرحله اي يك آون بعد از تشت اول (اوره فرمالدييد) و ديگري بع از مرحله پوشش يا اندود قرار دارد . در حقيقت عامل ظرفيت بالاتر در 2 مرحله اي ها وجود تعداد بيشتر آونها ميباشد .
4-سيستم خنك كننده :
COOLING
جهت متوقف ساختن واكنشها و تسهيل در چيدمان كاغذها يك شوك حرارتي سريع مستقيم توسط غلطكهاي استيل (آب سرد 15 تا 20 درجه) به كاغذ وارد ميشود .در برخي سيستمهاي توليدي در انتهاي آون آخر يك كولر بادي نيز قبل از سيستم خنك كننده تعبيه شده است .
5-برش :
CUTTING
كاغذ در مرحله بعد جهت برش و چيدمان وارد سيستم كاتر شامل 2 تيغه ثابت و ديگري متحرك شده تا به اندازه هاي دلخواه برش داده شوند .
6-سيستم جمع آوري :
STACKER
مرحله پاياني توليد قرار گرفتن كاغذهاي برش خورده بر روي هم و بسته بندي ميباشد .