کفپوش بیمارستانی

كفپوش بيمارستاني, کفپوشهای بیمارستانی, فروش کفپوش بیمارستانی, انواع کفپوش بیمارستانی,اپوکسی
كفپوش بيمارستاني, کفپوشهای بیمارستانی, فروش کفپوش بیمارستانی, انواع کفپوش بیمارستانی,اپوکسی

مشخصات کلی کفپوش بیمارستانی:

کفپوش بیمارستانی(اپوکسی) کفپوشی یکپارچه و پلیمری با مقاومت بسیار بالا در برابرحلال های شیمیایی و سایش و غیر قابل نفوذ در برابر مایعات است که بصورت کاملا یک دست بر روی سطوح مختلف مثل سطوح بتنی با ضخامت های مختلف تا ۴میلیمتر قابل اجرا می باشد. اجزای اصلی کفپوش بیمارستاني معمولا از رزین اپوکسی با ساختار آروماتیک و بر پایه بیس فنل A می باشد کفپوش بیمارستانی در رنگهای مختلف با انواع خط کشی ها برای استفاده در راهروها و مسیرهای بیمارستان ,کفپوش مورد استفاده در اتاق عمل , آزمایشگاهها , مطب پزشکان و سایر مکان های درمانی با برترین استانداردهای بهداشتی از ویژگی های مهم این کفپوش ها آنتی باکتریال بودن آنها می باشد.

استانفروشگاهتلفنوب سایت
تهرانآرتا پرس77605465-77608791www.artapress.com

مزایا:

– یکپارچگی و عدم وجود درز- مقاومت مکانیکی بسیار بالا و افزایش مقاومت و عمر بتن – چسبندگی فوق العاده به سطوح بتنی – تنوع رنگ و خط کشی

– قابلیت ترمیم سریع و آسان- بدون گرد و غبار- عدم جذب آب وروغن- سهولت در شستشو- مقاومت سایشی بسیار بالا- زمان اجرای کوتاه- زیبائی – مقاومت شیمیایی بالا در برابر اسیدها ،قلیاها، حلال ها ، روغن ها

موارد مصرف:

-روﻛﺶ ﺳﻄﻮح ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر، ﺿﺮﺑﻪ و ﺳﺎﻳﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

-روﻛﺶ ﺳﻄﻮح ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

-روﻛﺶ ﺳﻄﻮح ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻮردﮔﻲ و آﺳﻴﺐ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎ، ﻗﻠﻴﺎﻫﺎ، اﻟﻜﻞ ﻫﺎ، روﻏﻦ ﻫﺎ، ﻧﻤﻚ ﻫﺎ، ﺣﻼل ﻫﺎ، ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

-روﻛــﺶ ﺳــﻄﻮح ﺑﻬﺪاﺷــﺘﻲ ﻛــﻪ ﻋــﺪم وﺟــﻮد درز و ﺧﻠــﻞ و ﻓــﺮج و اﻣﻜــﺎن ﮔﻨــﺪزداﺋﻲ وﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺻﺪدرﺻﺪ ﺳﻄﻮح ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

-روﻛﺶ ﺳﻄﻮح ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠـﺎورت ﺟﺮﻳﺎﻧﻬـﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﻗﺮارداﺷـﺘﻪ و ﻋـﺎﻳﻖ ﺑـﻮدن ﺳﻄﺢ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مزایای ﻓﻮق دربسیاری از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺧـﻮدروﻳﻲ و ﻗﻄﻌـ ـﻪﺳــﺎزی، ﺻــﻨﺎﻳﻊ ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺻــﻨﺎﻳﻊ ﻏــﺬاﻳﻲ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠــﺎت ﺷــﻴﺮ و ﻟﺒﻨﻴــﺎت، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠــﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی، ﺻـﻨﺎﻳﻊ داروﺳـﺎزی، ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷـﻴﻤﻲ، ﭘﺎﻻﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ، ﻧﻴﺮوﮔـﺎه ﻫـﺎ، اﻧﺒﺎرﻫـﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ،ﺻــﻨﺎﻳﻊ ﻫﻮاﭘﻴﻤــﺎﻳﻲ و ﻧﻈــﺎﻣﻲ، اﻧﺒﺎرﻫــﺎی ﻧ ﮕﻬــﺪاری ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﻳﻲ، ﻛﺸــﺘﺎرﮔﺎه ﻫــﺎ، ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎ ، ﮔﺎوداری ﻫﺎ ، ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، اﺗﺎق ﻫﺎی ﺗﻤﻴﺰ(Clean Rooms)، ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺧـﻮن ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ، ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری اﺟﺰاءﺑﺪن واﺗﺎق ﻫﺎی اﺳﺘﺮﻳﻞ استفاده میگردد.

مشخصات فنی:

کفپوش بیمارستانی مشخصات ویژه ای مانند: آنتی باکتریال , آکوستیک, و مقاومت بالا در برابر مواد شوینده و ضدعفونی کننده بر خوردار باشد. کفپوش بیمارستانی، از ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ از ﺣـﻼل ﻫـﺎ و رﻗﻴـﻖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎی ﻏﻴـﺮواﻛﻨﺶ ﮔـﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدﻳﺪه و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﭘﻠﻴﻤﺮی ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از واﻛﻨﺶ ﺑﺼﻮرت ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺣﺮارﺗﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﻄﻮح ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن اﺟـﺮای روﻛـﺶ ﺑﺼـﻮرت ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ و ﺑﺪون درز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ آن، ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.