عوامل گرایش به ساخت ساختمان هاي چوبی

آلاچیق چوبی

در روش هاي نوین صنعتی سازي نه تنها به مسئله مسکن بلکه به بهره برداري بهینه از مصالح، سرعت و کیفیت ساخت نیز توجه شده است. یکی از راه هاي بهبود ایجاد مسکن استفاده از سیستم هاي ساخت و ساز صنعتی یا نیمه صنعتی می باشد که در اصطلاح فنی به آن بکارگیري مصالح پیش ساخته و نیمه پیش ساخته گفته می شود. در زمینه تولید ساختمان هاي نیمه پیش ساخته تکنولوژي هاي بسیاري در کشورهاي پیشرفته جهان ایجاد شده است.

آلاچیق چوبی

یکی از بهترین روش هاي تولید ساختمان نیمه پیش ساخته، فن آوري و بهره برداري از چوب به عنوان رایج ترین و فراوان ترین مصالح موجود در طبیعت می باشد، به طوری که در آمریکا، کانادا، اروپا، ژاپن، چین و دیگر ممالک پیشرفته به عنوان یک سیستم پایدار و مطلوب مورد توجه قرار گرفته است. ایجاد مسکن بدین صورت براي حدود 2میلیارد نفر از مردم جهان گواه بر این ادعا می باشد امروزه انسان در ساخت خانه هاي چوبی با تکیه بر علم و تکنولوژي به کیفیت و اهداف ویژه اي رسیده است.
سبک سازي، مقاومت بالا در برابر زلزله، سرعت در ساخت و بازگشت سریع سرمایه، عایق بندي و کاهش چشمگیر مصرف انرژي، عمر طولانی و بالاي 100سال سازه، زیبایی و سازگاري با اقلیم و آب و هواي مختلف، نداشتن نخاله ساختمانی از جمله مواردي هستند که ساخت خانه هاي چوبی را در ردیف خانه هاي جذاب و مورد استقبال در دنیا قرار داده است.

خانه چوبی