عسلی های مدل جدید

2.صندلی حصیری ا زجنس فلز که اصولا در باغ و فضای باز از آن استفاده می شود

عسلی های مدل جدید

3.چهارپایه چوبی

عسلی های مدل جدید

4. کنده درخت

عسلی های مدل جدید