طرح سکوت ده ساله جنگل جیغ شاغلین جنگل را درآورد

طرح سکوت ده ساله جنگل جیغ شاغلین جنگل را درآورد

طرح سکوت ده ساله جنگل جیغ شاغلین جنگل را درآورد

طرح پیشنهادی سازمان محیط زیست کشوردرخصوص تنفس جنگل ها به مدت 10 سال که با هدف محدودیت وممنوعیت برداشت چوب ازجنگل ها ارایه ودرحال اجراست،اعتراض شدید مجریان طرح های جنگل داری و مدیران صنایع چوب را برانگیخته است.

100 سال ديگر ايران جنگلي ندارد

طرح پیشنهادی سازمان محیط زیست کشوردرخصوص تنفس جنگل ها به مدت 10 سال که با هدف محدودیت وممنوعیت برداشت چوب ازجنگل ها ارایه ودرحال اجراست،اعتراض شدید مجریان طرح های جنگل داری و مدیران صنایع چوب را برانگیخته است.
درهمایشی که روز سه شنبه 13 مرداد درشرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران برگزارشده ،دست اندرکاران طرح های جنگل داری طرح استراحت جنگل ها را غیرکارشناسی و براساس استدلال های غیرعلمی توصیف کرده و مراتب انتقاد شدید خود را به گوش نمایندگان مجلس حاضر درهمایش اعلام نموده اند.
درحال حاضروبنابرآمارهای اعلامی بیش از 10 هزار نفردرسطح کشوردرقالب طرح های جنگل داری دراین عرصه شاغل هستند.
با اجرایی شدن طرح تنفس جنگل ها و ممنوعیت برداشت چوب از جنگل ها درعرصه های تحت پوشش طرح جنگل داری تمامی مشاغل دراین عرصه ها دچار رکود شده و با توجه به شرایط دشواری که برای واردات چوب تعیین شده اکثرقریب به اتفاق کارخانه های تولیدی مصنوعات چوبی آینده ای مبهم خواهند داشت واین درحالی است که واردات بی رویه کاغذ با تعرفه ای پایین درسطح گسترده ای ادامه دارد.
نکته قابل تامل این که طرح تنفس جنگل درمناطقی به اجرا گذاشته شده که طرح های جنگل داری درآنها اجرا و ترتیبات لازم برای جایگزینی واحیاء مجدد این جنگل ها اتخاذ می گردد وبه گفته کارشناسان در50 سال گذشته یک متر از سطح جنگل ها کاسته نشده وتراکم جنگل دراین مناطق از 201 اصله درهکتار به 211اصله افزایش یافته است.
ازسویی 910 هزارهکتارازجنگل ها وعرصه های طبیعی بی آن که تحت نظارت طرح های این چنینی قرارگیرند به حال خود رها شده اند!!
نمایندگان مازندران درمجلس نیزبا شنیدن صحبت های مجریان طرح های جنگل داری بیش از پیش نسبت به عواقب احتمالی طرح استراحت به جنگل ها ابرازنگرانی کرده اند. آقایان هادی حسینی ، دامادی شریعت نژاد و شجاعی دراظهارات خود این طرح را احساسی ودرجهت بیکاری شاغلان دربخش های مختلف این صنعت توصیف نموده و قول پیگیری ای موضوع را داده اند.
اگرآمارها را مبنای تحلیل قرار دهیم و بدانیم که با اجرای طرح تنفس جنگل ها اشتغال مستقیم بالغ بر 10 هزارنفربه خطر خواهد افتاد و آینده ای مبهم پیش روی بیش از 160 هزارنفری خواهد بود که غیر مستقیم ازطریق این صنعت امرار معاش می کنند، متوجه خواهیم شد که چرا طرح تنفس جنگل ها به مدت 10 سال را غیرکارشناسی و دارای عواقب ناخوشایند ارزیابی می کنند.
درطرح جنگل داری، به موازات برداشت چوب ازعرصه های جنگلی ، موضوع جایگزینی با کاشت اصله های جدید به طورجدی دردستورکاربهره برداران قرارمی گیرد واشتغال بیش از 170 هزار نفر- به طور مستقیم وغیر مستقیم- دراین عرصه ها و بالغ بر 400 تا 600 هزار نفردرصنایع مختلف چوب محقق می شود.
نمونه عینی این ادعا شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران است که اکنون زمینه اشتغال بیش از 2500 نفررا به طورمستقیم فراهم نموده و بیش از 10 هزارنفرازطریق فعالیت این شرکت وبه انحاء گوناگون امرار معاش می نمایند.
ازاین تعداد کارگربالغ بر یک هزارنفرشان درعرصه های جنگلی تحت پوشش شرکت ودرمشاغل مختلف مشغول به کارند وماهانه بالغ بر 40 میلیارد ریال حقوق ودستمزد به آنان پرداخت می شود.
با وجود اجرای طرح هایی همچون OCC برای تولید کاغذ ازضایعات کاغذی که با هدف کاهش وابستگی این شرکت به مواداولیه چوب صورت می گیرد، اما نمی توان میزان بالای اشتغال زایی درعرصه های جنگلی تحت پوشش این شرکت با طرح هایی نظیر OCC را مقایسه کرد.
اگربپذیریم که اکنون بالغ بر 500 هزارنفر درصنایع مختلف چوبی شاغل هستند وقراربراین باشد که برداشت چوب از جنگل ها 10 سال متوقف وبرای واردات چوب هم هزاراما واگردرنظر بگیرند ، متاسفانه باید اعتراف نماییم که آینده ای مبهم وخطرناک درانتظارصنعت چوب وکاغذ است وهمانند دیگرمحصولات، ایرانی ها بامصرف کاغذهای وارداتی با تعرفه های پایین، گام بلندی برای رونق اشتغال درکشورهای صادرکننده این محصول برخواهند داشت.
اکنون زمان حمایت از تولید ملی است و تاکید داریم به هرشیوه ای صنایع داخلی را دربرابرهجمه خطرناک واردات مصون نماییم و این درحالی است که شرایط به گونه ای رقم می خورد که به نام صیانت از عرصه های طبیعی ، صنعت داخلی را به کما می بریم واشتغال دهها هزارنفررا به خطر می اندازیم وهیچ کس هم حاضرنیست حقایق تلخ ناشی از این گونه تصمیمات را بپذیرد.
افزایش تعرفه واردات کاغذ و تسهیل درواردات چوب وحمایت از طرح جنگل داری که سابقه ای بالغ بر نیم قرن دارد واتخاذ تدابیر تشویقی برای آنانی که هم اشتغال زایی می کنند و برای احیای جنگل ها تلاش می نمایند ودرپیش گرفتن راهکارهایی منطقی وعلمی برای حفظ وصیانت از منابع طبیعی وجنگلی پیشنهاداتی هستند که کارشناسان وصاحب نظران براجرایی شدن آنها توسط دولت تدبیر وامید تاکید نموده وانتظار دارند که تمامی دست اندرکاران این صنعت را ازنگرانی خارج سازیم