دستگيري عاملان قطع درختان در البرز

دستگيري عاملان قطع درختان در البرز

عاملان قطع غیر مجاز درختان در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج گفت : عاملین قطع غیر مجاز اشجار در اراضی باغی واقع در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی پس از تشکیل پرونده تخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

قطع درختان در البرز
حکیمی افزود : در محدوده روستای کندر واقع در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی یکی از مالکان باغ شخصی با هدف بهره برداری از چوب درختان غیر مثمر و تغییر کاربری اراضی باغی اقدام به قطع گسترده چندین اصله از درختان چنار و تبریزی قدیمی واقع در بستر رودخانه کرده است.حکیمی گفت : این کار موجب تغییر و تخریب اکوسیستم طبیعی منطقه و بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود و در صورت ادامه روند قطع درختان و تخریب بستر رودخانه بروز مخاطرات زیست محیطی مانند وقوع سیلاب را به همراه خواهد داشت.رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج گفت : عاملان قطع درختان به اتهام تخریب محیط زیست و منابع طبیعی به مراجع قضایی معرفی شدند.