تدوين لايحه قطع مجوز بهره برداران جنگل

jangalbahre1

تدوين لايحه قطع مجوز بهره برداران جنگل

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست خبر از تدوين لايحه قطع مجوز بهره برداران از جنگل داد و گفت: بهترين راهکار براي حفظ جنگل ها، واردات چوب است.

تدوين لايحه قطع مجوز بهره برداران جنگل

به گزارش باشگاه خبرنگاران، دکترابتکار از اتمام تدوين سند ملي حفاظت از محيط زيست خبر داد و گفت: تدوين اين سند به پايان رسيده و هم اکنون به شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحويل شده است. در اين سند نقش سازمان ها، چگونگي هماهنگي ميان دستگاه هاي دولتي و همچنين مسائل فرهنگي بررسي شده است.